RODO


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA SPWP w NOWEJ WSI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż

 

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi, znajdująca się na ulicy M. M. Kolbego 25, 32-651 Nowa Wieś.

 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych – Pawła Lisa, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: spwpnowawies@edukacja.kety.pl

-  Na zastępcę inspektora ochrony danych w Samorządowej Placówce Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi wyznaczono Panią Maję Diaz.

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisami wykonawczymi do ustawy;

 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe c) żądania usunięcia danych, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  osoby te kwestionują prawidłowość danych  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  Administrator nie potrzebuje już wszystkich danych osobowych do celów przetwarzania, ale część z nich jest potrzebna do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;